Ana səhifə Gəmiqayanın tarixi
Nuh əfsanəsi
Astral rəsimlər
Heyvan rəsmləri
İnsan rəsmləri
Gəmiqaya rəsmləri
Gəmiqaya haqqında mənbələr.
Məlumat və nəticə.
English

 

Gəmiqaya ilə bağlı saytın hazırlanmasında bir çox elmi məqalələr kitablardan istifadə edilmişdir. Məlumat məqsədilə həmin mənbələri təqdim edirik.

 

Абибуллаев 1982. – Абибуллаев О.А. Энеолит и бронза на территории Нахчыванской АССР. Баку, 1982.

Абибуллаев 1961. – Абибуллаев О.А. Материалы Шахтахтинского погребения, АЕАХ, № 5, 1961.

Ахундов 1986. – Ахундов Д.А. Архитектура древного и раннесредневекового Азербайджана. Баку, 1986.

AFA 1994. – Azərbaycan Folklor Antologiyası. Bakı, 1994.

Алиев 1991. – Алиев В.Г. Кулътура эпохи средней бронзы Азербайджана. Баку 1991.

Алиев 1985. – Алиев Н.Г. Керамика эпохи энеолита из поселения Овчулартепеси. – Тез.докл.всесоюзн.конф.Баку,1985.

AMM 1988. – Azərbaycan Mifoloji mətnləri. Bakı, 1988.

Amanoğlu 2000. – Əbülfəz Amanoğlu. Naxçıvan sözünün mənşəyi haqqında. Naxçıvan, № 2, 2000.

Amiet 1961. – Amiet P. La gliptigue Mesopotamienne archaique. Paris, 1961.

Андреева 1979. – Андреева М.В. Об изображениях на серебряных Майкопских сосудах. СА, № 1, 1979.

Антонова 1983. – Антонова Е.В. Муграбские печати в свете религиозно-мифологических представлений Юга Средней Азии. Средняя Азия, Кавказ и Зарубежний Восток в древности. Москва, 1983.

Антонова 1984. – Антонова Е.В. Очерки кулътуры древних земледельчев Передней и Средней Азии. М.,1984.

Антонова 1990. – Антонова Е.В. Обряды и верования первобытных земледелъчев Востока. М., 1990.

Асланов, Ваидов, Ионе 1959. – Асланов Г.М., Ваидов Р.М., Ионе Г.И.Древний Мингечаур. Баку, 1959.

Aslanov, Kaşhkay 1989. – Aslanov Q., Kaşhkay S. Silinder seals from the Nakhichevan district. Evryday life in Ancient Near East. Poznan, 1989.

AXN 1960. – Azərbaycan xalq nağılları., Bakı, 1960, c.l.

Bahşaliyev 1979. – Veli Bahşaliyev. Nahçıvan arkeolojisi., İstanbul, 1979.

Бахшалиев 1995. – Бахшалиев В.Б. Некоторые образцы изобразительного искусства из моглиника Калоны. СА, № 3, 1995.

Baxşəliyev 1999. – Vəli Baxşəliyev. Naxçıvan qədim yazı nümunələri, - NDUƏ. № 4, 1999.

Baxşəliyev 2002. – Baxşəliyev V.B., Naxçıvanın Erkən Dəmir dövrü mədəniyyəti. Bakı 2002.

Baxşəliyev, Əliyev 1985. – Baxşəliyev V.B., Əliyev V.H. Şahtaxtı nekropolunun yeni tapıntıları. – AEAX, № 4, 1985.

Baxşəliyev, Novruzlu 1992. – Baxşəliyev V.B., Novruzlu A.İ. Şahbuz bölgəsinin arxeoloji abidələri. Bakı, 1992.

Baxşəliyev, Seyidov 1995. – Baxşəliyev V.B., Seyidov A.Q.Naxçıvanın qədim tarixi. Bakı, 1995.

Bahaəddin Ögəl 1971. – Bahaəddin Ö. Türk mitolojisi. – Ankara, 1971.

Belli, Bahşaliyev 2001. – Belli O., Bahşaliyev V. Nahçıvan bölgəsində Orta və Son tunc çağı boya bəzəməli çanak-çölmək kültürü. İstanbul, 2001.

Бердиев 1972. – Бердиев О. Древнейшие настенные фрески. Успехи Среднеазиатской археологии. Ленинград, вып, 1972.

Brown 1951. – Brown T.B. Excavation in Azerbaijan 1948. London, 1951.

Buren van 1955. Buren van E.D. Representations Fertility Divinities in Gliptik Art, Orientalia, Roma, 1955,№ 5.

Cassier 1955. – Cassier E. The Philosophy of Symvolik Forms., Mythological Thought. New Haven, 1955.

Чайлд 1956. – Чайлд Гордон. Двевнейший Восток в свете новых расkопок. Москва, 1956.

Dietrich 1974. – Dietrich B.C. The origins of Greek religion. B.N.Y., 1974.

Джафарзаде 1957. – Джафарзаде И.М. К вопросу древней истории Азербайджана по археологическим данным. 10 лет АН Азербайджанской ССР. Баку, 1957.

Джафарзаде 1973. – Джафарзаде И.М. Гобустан. Баку, 1973.

Джафаров 1992. – Джафаров А.К. Новая мустерская стойанка Газма в Азербайджане. СА,№ 2, 1992.

Дьяконов 1964. – Дьяконов И.М. Шумерский героический эпос. ВДИ, № 3, 1964.

Dyson 1965. – Dyson R.H. Problems of prothoistoric İran as seen from Hasanlu., JNES, № 3, 1965.

Əfsanələr 1986. – Əfsanələr, Bakı, 1986.

Əliyev 1975. – Vəli Əliyev. Tarixin izləri ilə. Bakı, 1975.

Əliyev 1977. – Vəli Əliyev. Azərbaycanda Tunc dövrünün boyalı qablar Mədəniyyəti. Bakı, 1977.

Əliyev 1985. – Əliyev V.H. Sədərək eneolit yaşayış yeri. Azərbaycan EA Xəbərləri, 1985, № 2.

Əliyev 1993. – Vəli Əliyev. Gəmiqaya abidələri. Bakı, 1993.

Флиттнер 1958. – Флиттнер Н.Д. Культурa и искусство Двуречья и соседних стран Л.-М., 1958.

Frankfort 1939. Frankfort H. Cylinder seals. A Dokumentory Essays on Art and Religion of the Ancient Near East.-L. 1939.

Frankfort 1958. – Frankfort H. Kingship and the gods. A study of ancient Near Eastern religion as the integrations of socity and nature Chicago, 1958.

Frankfort 1970. – Frankfort H. Art and Architecture of the Ancient Orient. Harmondworth, 1970.

Gimbutas 1973. – Gimbutas M. The gods and goddesses of old Europe 7000 – 3500 BC. Myths, Legends and cult İmages-Brekeley-Los Angeles, 1974.

Hartner 1965. – Hartner W. the Earliest history of the Constellation in the Near East and the Notif of the Lion-Ball Combat. JNES, 1965, № 1-2, vol. XXIV.

Həbibbəyli 1996. – Həbibbəyli İ. Naxçıvanda elm və mədəniyyət. Azərbaycan tarixində Naxçıvan. Bakı, 1996.

Həvilov 1991. – Həvilov H.A. Azərbaycan etnoqrafiyası. Bakı, 1991.

Hüseyni 1973. – Əbülfəz Hüseyni. Əfsanədən həqiqətə. Qobustan, № 1, 1973.

Hüseyni 1986. – Xalqımızın mənlik heykəli. Şərq qapısı, 1986, 39.01.

Хангалов 1958. – Хангалов Н.М. Собран соч. в трех томах. Улан-Уде, 1958, т. I.

Xəlilov 1973. – Xəlilov C.Ə. Maraqlı incəsənət abidəsi. – AMM, Bakı, 1973.

İsmayılov 1977. – İsmayılov Q.S. Azərbaycanın yeni Qobustanı. Elm və Həyat, № 6, Bakı, 1977.

Исмаилов 1977. – Исмаилов Г.С. Исслеoдование наскалных изображений в верховях р. Тертерчай. – АО 1976.г.- М., 1977.

Иванов 1974. – Иванов В.В. Опыт исследования древнеиндийских ритуальных и мифологических терминов, образованных от асва-кон. Проблемы истории языков и култьтуры народов Индии. – М., 1974.

Jeremias 1906. – Jeremias A. Das alte Testament in lichte des alten arients. Leipzig, 1906.

Kirfel 1953. – Kirfel W.Symbolik des Hinduismus und des Jainismus. – Stuttgart, 1953.

Kitabi Dədə Qorqud. – Bakı, 1962.

Кожин, Сарианиди 1968. – Кожин Р.М., Сарианиди В.И. Змея в культовой символике Анаусских племен. История, археология и етнография Средней Азии. – М., 1968.

Коморчи 1981. – Коморчи Г. К символике дерева в искусстве древнeго Двуречя. Древний Восток и мировая культура. –М., 1981.

Кононов 1958. – Кононов А.Н. Родословная туркмен. Сочинени Абулгази хан Хивинского. –М. –Л., 1958.

Котович 1983. – Котович В.М. Некоторые данные о связях населения Дагестана и Передней Азии в древности. – Средняя Азия в древности. – М., 1983.

Крамер 1965. – Крамер С.Н. История начинается в Шумере. –М., 1965.

Ксенефонтов 1929. – Ксенефонтов Г.В. Христес, шаманизм и христианство. Иркутск, 1929.

Кузьмина 1979. – Кузьмина Е.Е. О сникретизме образов скифского искусства в связи с особенностями религиозных представлений иранчев. Тез. Докл. III Всесоюзной конф. По вопросам скифо-сарматской археологии. – М., 1972

Кузьмина 1979. – Кузьмина Е.Е. О двух престнйах Амударинского клада с изoбражением царич. СА, № 1, 1979.

Кушнарева 1993. – Кушнарева К.Х. Южный Кавказ в IX-II тысячелетиях до.н.е. С.П., 1993.

Курбансахатов 1981. – Курбансахатов К. Антропоморфные изображения на пряслице энеолитического времени их Южного Туркменистана. – СА, № 2, 1981.

Куфтин 1947. – Куфтин Б.А.К. проблеме энеолита внутренней Картли и Юго-осетии. ВГМГ, Тибилиси, 1947.вип. 14.

Кушнарева, Чубинишвили 1970. Кушнавйева К.Х., Чубинишвили Т.Н. Двевние культуры Южного Кавказа, Ленинград, 1970.

Гордлевский В.А. Гарагоюнлу. – АТТСƏ, № 4, 1927.

Грач 1972. – Грач А.Д. Произведения скифо-сибирского искусства в переделах этнокультурных зон Азиатских степей. – Тезисы докладов III Всесоюзной конференции по вопросам скифо-сарматской археологии. – М., 1972.

Гуммел 1940. – Гуммел Я.И. Археологические очерки. –Баку, 1940.

Гусейнов 1985. – Гусейнов М.М. Древний Палеолит Азербайджана. – Баку, 1985.

Гусейнова 1989. – Гусейнова М.А. Керамика Восточного Закафказья эпохи поздней бронзы и раннего железа. – Баку, 1989.

Линевский 1936. – Линевский А.М. Петроглифы Карелии. – Петрозаводск, 1936.

Maringer 1979. – Maringer J. Adorants in Prehistoric Art.-Humen, Leyden, 1979, vol. 26, fask 2.

Мартынов 1973. – Мартынов А.И. Археология СССР. М., 1973.

Мелетниский 1976. – Мелетниский Е.М. Поетика мифа. – М., 1976.

Mellart 1967. – Mellart J. Çatal Hüyük. A Neolitik Town Anatolia.-L.,1967.

Минкевич – Мустафаева 1949. – Минкевич-Мустафаева Н.В.ОБ археологических находках из села Доланлар.-МКА, т.I, Баку, 1949.

Maaday Kara.-M., 1979.

Moory 1974. – Moory P.R. Ancient Persion Bronzes in the Adam Collection.-L., 1974.

Murat Uraz 1967. – Murat U. Türk mitolojisi. – İstanbul, 1967.

Muradova 1973. – Muradova F.M. Azərbaycanda daşlar üzərində qazılmış işarə və damğaların öyrənilməsinə dair. – AMM, c.VII, Bakı, 1973.

Museyibov 1992. – Museyibov N. Qobustan və Gəmiqaya təsvirlərində bir qrup işarə haqqında. – AQOTP, Bakı, 1992.

Массон 1964. – Массон В.М. Средняя Азия и Древний Восток. М.-л, 1964.

Массон 1971. – Массон В.М. Поселение Джейтун. Ленинград, 1971.

Mallowan 1956. – Mallowan M.E. Twenty-Five Years of Mesopotamian Discovery-London, 1956.

Нариманов 1960. – Нариманов И.Г. Древнее святилише в Казахском районе позднебронзого периода.- ДАН Азерб. ССР, т. 16, 1960.

Нариманов 1973. – Нариманов И.Г. Глиняные штампы Западного Азербайджана. АММ, t.VII, 1973.

Никитин 1882. – Никитин К.А. Город Нахчыван и Нахчыванский уезд., СМОМПК, вып.II, 1882.

Нариманов 1985. Нариманов И.Г. – Обейдские племена Месопотамии в Азербайджане. Тез. Докл. Всесоюзн. Конф. Баку, 1985.

Окладников 1966. – Окладников А.П. Петроглифы Ангары. – М.-Л., 1966.

Окладникова 1984. – Окладникова Е.А. Петроглифы средней Катуни. – Новосибирск, 1984.

Окладников, Зопорожская 1970. – Окладников А.П., Зопорожская В.Д. Петроглифы Забайкалья, - Д., 1970.

Панчхава 1975. – Панчхава Л.Н. К Истории художественного ремесла колхидской и кобанской культур. – Тибилиси, 1975.

Петри 1918. – Петри В.Е. Орнамент кудинских бурйат.- Сб. МАЕ, П., 1918, т.5.

Пиотровский 1962. – Пиотровский Б.Б. Искусство Урарту. – Л., 1962.

Погребова 1984. – Пегребова М.Н. Закафказье и его связи с Передней Азией в скифское время. – М., 1984.

Потанин 1881. – Потанин Г.Н. Очерки Северо-Западной Монгалии., вып. 2., СП., 1981.

Потанин 1983. – Потанин Г.Н. Очерки Северо-Западной Монголии., вып. 4., СП., 1983.

Потапов 1929. – Потапов Л.П. Охотничъи поверя и обряды и алтайских турок. – В. кн. Кулътура и Писменност Востока, кн. 5, Баку, 1929.

Потапов 1989. – Потапов Л.П. Древнетюрксие черты почитания неба у саяноалтайских парадов. – В. кн. Этнография нарадов Заподной Сибири и Алтая. Новосибирск, 1978.

Райевский 1985. – Райевский Д.С. Модел мира скифской культуры. – М., 1985.

Рыбаков 1965. – Рыбаков Б.А. Космогония и мифология земледелычев энеолита. – СА, № 1, 1965.

Руденко 1961. – Руденко С.И. Искусство Алтая и Средней Азии. – М., 1961.

Rzayev 1982. – Rzayev N.İ. Əcdadların izi ilə. – Bakı, 1982.

Samadi 1959. – Samadi H. Le decouvertes Fortuits. – AA., 1959 № 3.

Сагалаев 1984. – Сагалаев А.М. Мифология и верования алтайчев. – Новосибирск 1984.

Seyidov 1983. – Seyidov M. Azərbaycan mifik təfəkkürünün qaynaqları. –Bakı, 1983.

Seyidov 1984. – Seyidov M. Qızıl döyşçünün talehi. – Bakı, 1984.

Seyidov 1989. – Seyidov M. Azərbaycan xalqının soy kökünü düşünərkən. – Bakı, 1989.

Seyidov 1990. – Seyidov M. Yaz bayramı. – Bakı, 1990.

Sevin 1997. – Veli Sevin. Anadolu arkeolojisi. – Ankara, 1997.

Сеидов 1993. – Сеидов А.Г. Памйатники Kура-Аракской культуры, Нахичевани. – Баку, 1993.

Seyidov, Baxşəliyev 2002. – Seyidov A.Q. Baxşəliyev V.B. Nəhəcirdə arxeoloji qazıntılar, Bakı, 2002.

Сеидов 1988. Сеидов М.М. Исследование поселения Дамалама. Тез. Докл. Респуб. Археол. И Этног. – Баку, 1988.

Səfərli 2000.- Fəxrəddin Səfərli. Gəmiqaya abidələri. – Naxçıvan, № 2, 2000.

Стеблева 1972. – Стеблева И.В. К реконструкции древнетюрткской мифологической системи. – Тюркологический сборник 1971., – 1972.

Стеблева 1976. – Стеблева И.В. Поетика древнетюркской литературы и ее трансформация в раннеклассический период.- М., 1976.

Sadıxzadə 1973. – Sadıxzadə Ş.H. Azərbaycanda Son Tunc və ilk Dəmir dövrünə aid bəzək əşyalarının təsnifatı.- AMM, c. VII, 1973.

Şerbak 1959. – Şerbak M.A. Oquzname. – M., 1959.

Топоров 1971. – Топоров В.Н. О структуре некоторых архаических текстов соотносимых с кончепцией мирового дерева. – ТЗС, т.в., Тарту, 1971.

Топоров 1980. – Топоров В.Н. Дерево мировое. Мифы народов мира. – Енчиклопедия т. I.М., 1980.

Топоров 1982. – Топоров В.Н. Крест. - Мифи народов мира. – Енциклопедия, т. 2, М., 1982.

Vulli 1961.- Vulli L. Ur xaldeev. M., 1961.

Wensinsk 1961. – Wensinsk A. Tree and Bird as cosmologkal symvol in Western Azia, VKAWAL/- Amsterdam, 1961.

Ямпольский 1961.- Ямпольский З.И. О значении слова ван в имени Нахчыван. АЕАХ, № 1, 1961.

Зеленин 1936. – Зеленин Д.К, Култ онгонов в Сибири. – М.-Д, 1936.

Золотарев 1964. – Золотарев А.М. Родовой строй и первобытная мифология. – М., 1964.

 

Ümid edirik ki, daha neçə-neçə illər ötəcək, insanlar Gəmiqayanın bütün sirlərini kəşf edəcəklər. Bu işdə hərkəsə uğurlar arzulayırıq!

 

Naxçıvan - 2004

Müəllif hüquqları Azərbaycan Respublikası qanunları əsasında qorunur!